מים אחרונים

ב' באדר א' תשס"ח, ה' בשבט תשע"אשאלה 1:

האם חובה ליטול מים אחרונים בסיום כל סעודה עם לחם, והאם גם הנשים מחויבות בזה?

תשובה 1:

מנהג רוב עם ישראל כדעת המגן אברהם שאין חובה בזמן הזה ליטול מים אחרונים.שאלה 2:

מדוע אין להתייחס אל מים האחרונים כאל "דבר שבמנין" שאין להתירו אלא במנין, בניגוד לפוטרים היום מלקיים את הדין הזה?

תשובה 2:

אפילו הרמב"ם שסובר שדין זה נוהג בימינו ראה לנכון להסביר שזה בגלל שיש מלח שדומה למלח סדומית. משמע שבלי טעם זה היה מבטל את הדין. וכן משמע מהגר"א. כמו כן מרן הבית יוסף לא נרתע מלכתוב במפורש בסעיף יוד את הדעה שלא נוהגים בזה"ז מים אחרונים. כמו כן הסוברים שיש לנהוג כן על פי הקבלה אינם מחייבים את הנשים בכך, מה שמוכיח שמעיקר הדין אינו נוהג בימינו. אלא הדבר ברור כשמש ש"דבר שבמנין" הוא ביטוי הנאמר על תקנה ולא על דבר שסמכוהו על כתוב כגון "והתקדשתם והייתם קדושים". ובודאי לא נעלמה קושיית המקשן מכל גדולי ישראל שפסקו לקולא, וגם מכל הגדולים הפוסקים לחומרא שלא הביאו טעם זה.