היחס לאלוהות אצל המקובלים, תיקוני תשובה

כ"ו באייר תשס"ז, א' בניסן תשס"ח

שאלה 1:

בקטעים המופשטים לחלוטין של כתבי האר"י ז"ל קל יותר לראות את הטוב האלוהי, במיוחד כאשר לעיתים מזהים שם את המקור לכמה מהקטעים באורות הקודש וכדומה, אך אי הבנתי נמצאת בדרך העבודה.

אני לא מבין מה המקום לכל התעניות של האר"י ז"ל שדוקא עליהם לכאורה הדגש ולא על התיקון המוסרי-תשובתי. למה הנהגת ה' את קדושי עליון אלה היתה דווקא כך? על כל נפילה שלהם מגיע מוות מידי מכל כיוון, של האישה, הילד וכו', כאילו אין תשובה בעולם, כאילו "מוכר מכולת עצבני" הוא המנהיג ח"ו.

ועוד, במיוחד לאור דברי כבוד הרב והרב אשכנזי זצ"ל שהמקובלים הם הממשיכים בזעיר אנפין את חווית הנבואה, למה הגילוי הישיר הנבואי גורר הנהגה כה קשה?

למה המהרח"ו לא שם בתחילת "שער רוח הקודש" את הספר אורות התשובה, והרי הרב קוק זצ"ל שודאי היה גדול המקובלים לא כך חווה את האלוהות? כיצד הוא הבין את הכתבים האלה?

ידוע לי שהרב מרדכי אליהו אומר שבדורינו אין לעשות תעניות כלל אלא רק תעניות דיבור, אך בכל זאת מבחינה רעיונית איך זה יתכן שכך היתה דעתם? אני מבין שיש הבדל בגילוי האלוהות לאחר הגאולה בתש"ח. אך עדיין האר"י ז"ל היה בארץ ישראל וודאי תורתו תורת גאולה. כפי שהרב הסביר בשיעורו על תורת הסוד שתורת הסוד היא "קופסת שימורים" של החיים האמיתיים.


תשובה 1:

תיקוני העוונות המובאים בשער רוה"ק נאמרו לחביריו של רח"ו ולא לו. כי נשמתו היתה מתוקנת לחלוטין, ואילו הם המשיכו סיגים מגלגוליהם הקודמים. דברים אלו נאמרו עבור אנשים עליונים הבאים בסוד ה' ולא לסתם אדם, גם אם הוא בעל עוונות. בודאי ידע האר"י את אורות התשובה, אך כל זמן מאיר לפי תכונתו, כפי שכתב החיד"א בשם הגדולים על תיקוני התשובה של ר"י החסיד לעומת אלה של האר"י.שאלה 2:

קראתי את תשובתו של הרב בעניין תיקוני התשובה של מר"ן האר"י ז"ל אבל כאשר מסתכלים באורות התשובה ובכתבים של מר"ן הרב זצ"ל רואים שאפשר להגיע בדורנו לאותם המדרגות ע"י לימוד התורה ושמחה. האם אין כאן אלא "עליית הדורות"?

האם אפשר לומר שמי שלא עשה את תיקוני התשובה בצומות ותעניות כפי שכותב מרן האר"י, הרש"ש, הבן איש חי זצוק"ל, אין תשובתו שלמה? והרי מר"ן הרב זצ"ל כותב באורות התשובה שאותם תיקונים הם לאנשים בעלי מדרה מאוד גבוהה ואילו אנו דיינו בדרך התשובה הרגילה ("לאחוז בעיקר" כפי שאומר הרב זצ"ל "ולא בהידור"). הרב אמר שהאר"י ז"ל ידע גם כן את אורות התשובה - מדוע לא הזכיר זאת בספריו וכתביו? האר"י והרש"ש והבן איש חי - לא מצויין למי מיועדים התיקונים ובספר "לשון חכמים" של ה"בן איש חי" כתוב שהתיקונים שכתב הם למי שאינו יכול להתענות כפי שכתב האר"י.


תשובה 2:

יש גם עליית הדורות וגם הארה מיוחדת לדור בלי קשר לעלייתו או ירידתו. מי שנוהג כרב קוק תשובתו שלימה. אך אם רוצה לעסוק בסוד וק"ו אם רוצה להשיג רוח הקודש עליו לתקן גם על ידי תעניות, וגם הרב קוק אומר זאת. האר"י לא היה צריך לכתוב את אורות התשובה כי דורו לא היה צריך זאת.