עם ישראל קדם לעולם?

כ"ד באב תשס"ז, ה' בכסלו תשע"אשאלה 1:

רציתי לשאול, הרי נאמר שישראל קדמו לעולם, ובכן, אני מבין שאותה כנסת ישראל, חיה ברקיע ושמה ישראל, זוהי נשמה גדולה שכזו או איזשהו מושג פניאומטי כלשהו אחר, שיש רצון ה' שיופיע המציאות הארצית שלנו. א. מדוע ומה מיוחד כל כך דווקא בישראל הזה?

ולשאלה העיקרית יותר, הגילום המציאותי של נשמת כנסת ישראל, שהחל באבות (ולפי הכוזרי אף באדה"ר), האם מלכתחילה נדרש הוא לעם, או שהבחירה לגלם את ישראל בעם מיוחד היא מאוחרת יותר? שמעתי בשם הרב קלנר שהולדת העם מהאבות הינה כדי ליצור השפעה רחבה יותר של ישראל, שהרי עם משפיע יותר וקיומו נצחי יותר מחיי אדם בודד יחיד, כך שאני מסיק שבחירת עם הייתה מין מעשה בדיעבדי שכזה,וכן בכוזרי, שאמר שנבחרו להיות 12 בני יעקב עם ה', עם בעל העניין הא-לוהי מפני שבכולם הופיע אותו הגרעין שהועבר מאדה"ר - ז"א, זה בדיעבד, כי אם לא בכולם הייתה מופיעה אותה הסגולה, הייתה מועברת מיחיד ליחיד כמקודם. אך לפי דברי המהר"ל נראה שלא כך שהרי אמר שבחירת ה' באברהם אבינו הייתה בחירה בו ובזרעו אחריו, ז"א עם!


תשובה 1:

לפי הרמב"ם (הלכות ע"ז פרק א) בדיעבד ולפי הכוזרי (על פי קביעתו שהכלל, ולא הפרט, הוא דרגה חמישית) לכתחילה.שאלה 2:

"ישראל קדמו לעולם" - אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה צורך בישראל?


תשובה 2:

הוא היה ישראל.