שבע ברכות

י"ז באלול תשס"ו, ט"ז בטבת תשס"ח, י' בחשון תש"עשאלה 1:

שתי שאלות קצרות בדברים התלויים במנהג.

א. על מי מסתמכים המברכים ברכת הגפן בתחילת שבע הברכות בכל ימי המשתה?

ב. האם יש לברך שבע ברכות בסעודה שלישית כשאין פנים חדשות כמ"ש מרן או שהמנהג בהפך?


תשובה 1:

א. תוס' פסחים קב,ב ד"ה שאין. ב. לברך. לא ידוע לי על מנהג סותר.שאלה 2:

בכתובות דף ח' מובאת מחלוקת בין לוי לרב אסי, בעניין מספר הברכות שמברכים בסעודת חתן וכלה. הגמרא מעמידה את המחלוקת ב"מר סבר בתר מחשבה אזלינן ומר סבר אחר מעשה אזלינן". כלומר יש, לכאורה, שתי גישות על מה נתקנו ברכות - האם על מחשבת הבורא או האם על מעשיו. האם הרב יוכל להסביר קצת יותר את שורש המחלוקת?


תשובה 2:

באידיאל העליון יש אחדות ולכן צריכה להיות יצירה אחת, ובמציאות יש פירוד וריבוי ולכן יש שתי יצירות.שאלה 3:

לפי דעת הספרדים, מותר לברך שבע ברכות במסעדה?


תשובה 3:

כן.