מושב בנ"י במצרים 430 שנה

ב' באדר א' תשס"ח, כ"ט בתמוז תש"עשאלה 1:

איך ניתן להבין את הפסוק הסתום לכאורה: "ומושב בנ"י אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" שהרי כפי שמפרש רש"י מפירוט השנים של קהת וצאצאיו עולה שישבו במצרים הרבה פחות מ 430 שנה. תשובת רש"י שמדובר על הזמן מברית בין הבתרים אינה עונה לשאלה שהרי הפסוק אומר במפורש "מושב בנ"י ...במצרים" ולא מציין את ה 430 שנה כחולפות מזמן מסוים כמו שניתן לפרש את הפסוק שלאחריו: ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה וכו'.

בנוסף, גם הטענה עצמה של רש"י ופרשנים אחרים שמדובר על 430 שנה מברית בין הבתרים לא מסתדרת משום שלפי"ז יוצא שברית בין הבתרים נערכה כשאברהם היה בן 70, 5 שנים לפני עליתו ארצה. כמדומני שבסדר עולם רבה או בספר אחר אכן כך מתואר אך זה ממש לא מסתדר עם פשוטו של מקרא ולא ניתן להשתמש בכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה באופן חופשי חופשי.

תשובה 1:

דעת רבנו חננאל ופרקי דרבי אליעזר שגלות מצרים ארכה 215 שנה. כך שמתורצת הקושיה השניה. לטובת רש"י המציב את ברית בין הבתרים לפני לך לך, יש להביא ראיה מהכתוב "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" הנאמר שם בעוד שבצאת אברהם מחרן כבר האמין בה'. מלבד זאת בכל הענין של 430 שנה יש לי פרשנות משלי בקלטות שלי על ספר שמות על פסוקים אלו.שאלה 2:

כמה שנים ישראל היו במצרים? לכאורה בתורה נאמר שישראל ישבו במצרים 430 שנה ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ומאידך גם אם נפרש כפשוטו עפ"י דברי שד"ל, האיך יוכבד שהיא בת לוי היתה אם משה?

תשובה 2:

עיין פירוש קאסוטו.