"המבטל תורה אין לו חלק לעולם הבא"

ט"ז באדר א' תשס"ח

שאלה:

רבי חיים ויטאל בשערי קדושה ורבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים כותבים שהמבטל תורה אין לו חלק לעולם הבא. א"כ אנו נמצאים במצב שבו כל עמ"י למעט משה רבינו וכדומה אין להם חלק לעוה"ב, שהרי אף הגר"א העיד שהוא צריך לעשות תשובה על ביטול תורה, כ"ש כל עם ישראל?


תשובה:

אין דבריהם להלכה. וגם אם היה כן, אין דבר העומד בפני התשובה. יש לדון גם שדבריהם נאמרו לתלמידי חכמים הקבועים בתלמוד תורה.