אחריותו של דוד המלך

כ"ט באדר א' תשס"ח

שאלה:

בפרק חלק (צ"ה) מטילים חז"ל על דוד אחריות למות הכהנים בנוב, לחטא דואג, ולמות שאול ובניו.

שאלות:

1. אפשר להבין את אחריות דוד למות הכהנים ("אנכי סבותי בנפש בית אביך"), אבל מה הקשר לחטאים של דואג ושאול שהיו בעלי בחירה?

2. לפי חזל, ד' נותן לדוד לבחור אחד משני עונשים: להימסר ביד אויביו או שזרעו יכלה. דוד שהיה מקים עולה של תשובה ודאי שב, התחרט והתוודה על חטא זה שנעשה בשוגג. אם כן מדוע הוא צריך לעבור עוד ייסורים שנראים כנקמה, במיוחד העונש שיכלה זרעו. מה הוא שייך לחטא, וכיצד עונש זה מזכך את דוד שזו עיקר מטרתו של העונש??


תשובה:

1. דואג ואחיתופל קנאו בו בגלל מעלתו כך שהוא גרמא לחטאם. אע"פ שהיה בידם להתגבר.

2. חטאים המכתימים את המלוכה אינם ענין פרטי שלו אלא של כלל ישראל וממילא נוגעים לכל השושלת, וזה דורש תיקון בלי קשר לתשובתו הפרטית של דוד.