דברי רבן גמליאל בדבר חידוש החודש

כ"ט באדר א' תשס"ח, כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה 1:

יש לי שאלה בקשר למה ששמעתי שאמרת בשיעור על הכוזרי, מאמר שני, פסקה כ', "מעלתה של ארץ ישראל מבחינה אסטרונומית", שם אתה חולק על דברי רבן גמליאל בדבר חידוש החודש וטוען שזאת קבלה מבית אביו שקיבל מהייונים... רציתי שתקרא פה את המאמר ותגיד לי מה אתה חושב. וחוץ מזה איך יכול להיות שבדבר שאמור להיות לנו בו קבלה למשה מסיני (והרי כתוב כבר בדברי הימים "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים") הוא בעצם מידע מהיוונים ועוד מובא בגמרא? [מצורפת התכתבות מהאתר "שופר"]


תשובה 1:

המשיב מודה שהרמב"ם כתב שהספרים שחיברו בני יששכר לא הגיעו לידינו. הרמב"ם כתב שהוא עצמו למד מהיוונים. רבן גמליאל כותב שהמסורת "מבית אבי אבא" אך אינו אומר שהוא למשה מסיני. גם כל ימי קדמונינו לא היינו זקוקים לחשבונות מדויקים וידיעת המולד האמיתי שהרי קידשו על פי הראיה. מלבד זאת אין מניעה שידעו חשבונות מדויקים אך מנין שזה הגיע מהנבואה ולא מאצטגניני פרעה?שאלה 2:

לגבי אורך חישוב הירח – כידוע מובא במסכת ראש השנה שרבן גמליאל אומר "אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה (-שתים עשרה שעות), ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקים" כאשר בשעה יש 1080 חלקים. הרב אמר שבתקופה יותר מוקדמת החישוב היה שונה מכיוון שמס' החלקים לשעה היה שונה כפי שמובא בפרקי דרבי אליעזר או בספר אחר. האם הרב יוכל לומר מה מס' החלקים שהיה לשעה והיכן המקור המדויק?


תשובה 2:

מיד היה 1080. אלא שאורך החודש שעל פיו חישבו היה כ"ט י"ב ותש"כ חלקים בלי הע"ג חלקים הנוספים, כפי שמובא בספר פרקי דרבי אליעזר. כך שהמובא בגמרא הוא כנראה גירסה מאוחרת.