גילוי אליהו לפי הרמב"ם

כ"ג בניסן תשס"ח

שאלה:

לפי שיטת הרמב"ם במורה נבוכים, שראיית מלאך אפשרית רק בחלום או במראה הנבואה, האם גם גילוי אליהו אפשרי רק בחלום או במראה נבואה?

כי אליהו הנביא לאחר שעלה בסערה השמימה הוא מלאך. (אמנם יתכן שהוא מלאך מסוג אחר, שיש לו גוף גשמי).

אגב, יש מחלוקת פרשנים האם שאליהו עלה בסערה השמימה הוא מת, ונראה למשל שלדעת הרד"ק על הפסוק אליהו מת שעלה בסערה לשמים.

אבל גם לדעה המקובלת שאליהו לא מת, מכל מקום מוזכר בהרבה פוסקים שהוא נחשב למלאך. למשל בתרומת הדשן יש דיון מה הדין של אשת אליהו והאם היא יכולה להינשא למישהו אחר וכו' והסמקנה של הרבה פוסקים שאליהו נחשב למלאך ולכן אינו חייב במצוות ולא חלים עליו הדינים הרגילים של נישואין וכו'.

אז האם לפי שיטת הרמב"ם, ולפי ההנחה של הרבה פוסקים שאליהו נחשב למלאך, ראיית אליהו אפשרית רק בחלום או במראה הנבואה?


תשובה:

הרמב"ם מן הסתם סובר שאליהו מת. גילוי אליהו הוא הופעה שכלית עליונה.