צמר בציצית

כ"ד באב תשס"ח, כ' בניסן תשס"טשאלה 1:

האם הבנתי נכון מהרב שאין חיוב בציצית צמר לספרדים בימינו אפילו כשכולם מקפידים במצווה ויש אפשרות לקיימה בהידור?

תשובה 1:

גם לספרדים אין חיוב אבל יש ערך רב.שאלה 2:

האם יש פוסקים שפסקו לגבי הציצית לספרדים שדווקא החיבוב מצווה יותר הוא לא בשל צמר כמו שהראית בשיעורך?

תשובה 2:

רבי שלמה מולכו.