דברי ברוריה לר' מאיר וברכת המינים

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

הגמ' בברכות מספרת על ר' מאיר שברוריה אשתו הוכיחה לו שאין ראוי להתפלל על החוטאים שימותו אלא שהחטאים יעלמו... - א"כ מדוע אנו מתפללים את ברכת "ולמלשינים אל תהי תקווה... כרגע יאבדו..."?


תשובה:

יש חילוק בין המינים לרשעי ישראל.