שאלה בספר "שערי אורה"

י"ט בשבט תשס"ט

שאלה:

בספר שערי אורה, שער ז', דורש המחבר את הפסוק "וה' אלוהים אמת" וכותב: "הרי הזכיר מדת אברהם שהיא יקוק, ומדת יצחק שהיא אלוהים ומדת יעקב שהיא אמת". אולם ידוע, וכבר כתב כך המחבר בעצמו בשערים קודמים, ששם "יקוק" הוא בתפארת, ומדת אברהם היא בחסד?


תשובה:

לעומת הדין, החסד והרחמים ענין אחד הם.