ברכת המזון על כזית או כביצה כדוגמא של מסירות נפש של ישראל

כ"ז בניסן תשס"טשאלה:

מדוע, מתוך כל ההחמרות והגזירות של רבנן בחרה הגמרא דווקא את העניין של ברכת המזון על כזית או כביצה, אפילו פחות משביעה, כדוגמא של מסירות נפש המצדיקה בקשה מהקב"ה שישא פניו לעם ישראל?

תשובה:

משום שנתינת שיעורים למצוות היא מעלה מיוחדת לישראל המורה על חיבורם לעולם המופשט. מה שאין כן אצל בני נח שמצוותיהם מוגדרות על פי הטבע.