הרב אורי שרקי

פרשת החודש

אדר תש"ע
ההיסטוריה הלאומית של עם ישראל מתחילה עם רפורמה בלוח השנה: "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". מתרגום יונתן בן עוזיאל (למלכים א ח, ב) עולה שעד אז היו ישראל מונים את שנותיהם מתשרי. המעבר מתשרי לניסן מורה על שינוי בתפיסת הזמן, וממילא ביחס לעולם בכלל. אומות העולם המונים מתשרי (כפי שהיה נהוג בבבל בימי קדם) רואים את ההיסטוריה בתור סתו ארוך, בליה נצחית שאינה מותירה מקום לבניין של נצח. "העוברים - אלו אומות העולם שעוברים מן העולם" (ירושלמי שביעית פ"ד ה"ג). כשישראל מתחילים את שנתם בניסן הם מורים בכך על גישה אופטימית, העולם נתפס בתור זירה של התחדשות אביבית מתמדת, עולם שהנצח עובר דרכו, שטוב לחיות בו.