הלל בפסח והלל ביום העצמאות

ט' באייר תש"עשאלה ותשובה 1 (תשובת הרב מודגשת):

שמעתי לאחרונה שיעור על יום העצמאות "אחרית כראשית" וברצוני לשאול מס' שאלות על השיעור. אמרת שלומדים את הלל בפסח מהלל יום העצמאות - "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג" [ישעיה, ל', כ"ט] אבל מהפס' משמע הפוך - שהלל יום העצמאות נלמד מהלל בפסח. הרי אמרו חז"ל [זהר, ח"ג, צו, א] שישראל עתידים לשבח להקב"ה לעתיד לבוא - כשם שמשבחים אותו יתברך בליל פסח, - ופירש הרד"ק כי פסוק זה והקודמים לו מכוון על קיבוץ גליות ולאחר מלחמת גוג ומגוג, והבטיחנו נביא הנחמות ישעיה כי השמחה לעתיד לבא תהיה כהלל ושירה של ליל הפסח. נכון שכך אמר הנביא. כי הוא ידע שאומרים הלל בליל פסח. אבל הלומד לא ידע זאת עד שקרא בדברי הנביא. ולכן אומר התלמוד הירושלמי: "בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב ונמצא למד הימנה ".שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

זאת אומרת שמדובר על מפלת סנחריב, ולא על יום העצמאות! רש"י מסביר את הפסוק הזה בפסחים צ"ה על הגאולה העתידה "ביום שתצאו מן הגלות". כנראה על יסוד הגמרא בסנהדרין צ"ד שביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג אלא שמפני שלא אמר שירה (הלל) נדחה הדבר לאחרית הימים. כך שכל הפסוקים שכוונו לחזקיהו הפכו להיות רלוונטים לגאולה שלנו.