מנהג לא לבנות בתים ולא לנטוע עצים בפורים - מקור

י"א באייר תש"ע

שאלה:

שאלה על שיעור הרב "יום העצמאות - אחרית כראשית":

מהיכן הרב למד שבפורים לא בונים בית ונוטעים עצים? (אפילו הגמרא בירושלמי מגילה מספרת שרבי נטע נטיעה של שמחה בפורים.)

תשובה:

שו"ע או"ח סי' תרצ"ו סעיף א שנהגו רק בנין ונטיעה של שמחה (או של מצוה לדעת הרמ"א) מכאן שסתמא נהגו שלא לעשות.