פשוטו ומשמעו של פסוק

כ' בסיון תש"ע

שאלה:

שמעתי באחד השיעורים הסבר שלך על המידע שמספק הפסוק, שיש פשוטו ויש משמעו של פסוק, איך זה מסתדר עם פשט, דרש, רמז, וסוד? איפה פה משמעו של פסוק?

תשובה:

לפי רש"י יש שלש מדרגות של הבנה: משמעו (מה שרגילים לכנות פשט), פשוטו (כלומר הכוונה האמיתית של הכתוב, ואולי ניתן לכוללו ב"רמז"), ומדרשו (היחס בין אמיתות העולות מכללות התורה לבין הפסוק הנתון). נראה שהמישור "סודו" כלול אצל רש"י ב"פשוטו".