הרב אורי שרקי

כי תשא - שמן המשחה וקטורת הסמים

אדר א' תשע"א
נס נעשה בשמן המשחה שאינו כלה לעולם. גם לאחר שמשחו בו את המשכן ואת כל כליו, את מלכי ישראל ואת הכהנים הגדולים לדורותיהם, עדיין נותר השמן בקרן שמילא משה. כוח הנצח מתפשט עד בלי תכלית מכוח מידתו של משה, שאין בעבודת ה' שלו כל זכר לאפשרות פגם. לעומת זה, קטורת הסמים צריכה חידוש מדי שנה בשנה על ידי שחיקת הסממנים בידי הכהנים, משום שהיא עבודתו של אהרון, בעל מידת ההוד, הבא לקרב לתורה את הרחוקים ממנה, הכוללת את החלבנה המכוונת כנגד פושעי ישראל, המתעלים ומיתקנים על ידי הכללתם בקורבן הציבור. זו עבודה של התחדשות מתמדת. על שני המוצרים האלה כאחד מזהירה התורה מעונש כרת למי שיעשה בהם שימוש של חולין. ללמדך, ששתי העבודות האלה שוות בחומרתן, כשם שמשה ואהרון שקולים זה כזה. אין לאבד את ערכו של האידיאל, ובאותה המידה אין לבטל את מעלתו של התיקון המציאותי. מתוך שניהם כאחד שורה שכינה בישראל.