הרב אורי שרקי

צו - מתי נאמרה פרשת צו ומדוע הובאה לאחר פרשת ויקרא?

סיכום שיעור
מתי נאמרה פרשת "צַו"?

פרשת "ויקרא" נאמרה מאוהל מועד (ויקרא א, א), לאחר שהוקם המשכן.

פרשת "צַו" המדברת אף היא על קרבנות בדומה לפרשת "ויקרא". נאמרה בהר סיני כמפורש בכתוב (ז, לז-לח), וזה לפני הקמת המשכן. אם כן, פרשת "צַו" קדומה בזמן לפרשת "ויקרא" אך נכתבה אחריה. עולות מכאן שלש שאלות: מה הסיבה להיפוך סדר הבאת הפרשיות? מדוע יש שתי פרשיות שמדברות על הקרבנות? מה ההבדל בתוכנן של שתי הפרשיות?

על מנת לענות על שאלות נזכור שיש בתורה פרשיות המדגישות יותר את "תורת משה" הפונה אל הספונטניות של האדם, ויש השייכות יותר ל"תורת אהרון" המטפלת באדם העשוי ליפול ממדרגתו. פרשת "ויקרא" היא פרשה של משה. הדיבור פונה אל משה ומדברת בתחילתה על קרבנות נדבה שאדם מביא גם כשהוא ללא חטא כלל. פרשת "צַו" היא "פרשה "אהרונית", שפונה אל האדם שעלול לחטוא. הפניה הראשונה היא אל אהרון והיא בלשון ציווי שנועד לזרז את הכהנים לעשות גם את עבודת העולה בזריזות למרות שאין להם בה הנאה (רש"י).

סדר הקרבנות בפרשת "ויקרא" נועד לצדיק. האדם שלא חטא יביא עולה מנחה או שלמים וקרבנות אלו מוזכרים בהתחלה. אם חטא יביא חטאת או אשם.

פרשת צַו מדברת אל האדם הרגיל שיש סבירות גדולה שהוא עלול לחטוא. לאדם זה יש להזכיר את החטאת והאשם לפני השלמים. אמנם עולה ומנחה מובאות כדי להתקרב לה' אך גם החוטא יכול להביאם כי אין לו בהם הנאה ולכן מאמינים לו שכוונתו לשם שמיים. בקרבן שלמים לעומת זאת, האדם הופך לשותף לה' באכילת הקרבן. אם אתה רוצה להיות שותף לשולחנו של ה' על ידי קרבן שלמים אז קודם תדאג לנקות את הכתמים שבך ולהביא חטאת ואשם לכפרת העוונות ורק אז אתה יכול להתרומם למדרגת צדיק שמביא שלמים, אוכל מהם, והאכילה בעצמה היא מצווה.