מיתולוגיה ונביאי שקר

כ"א באדר א' תשע"א

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מה הכוונה שהמיתולוגי' היא דבר רציני? עיין שערי אורה שער ו דף עג עמ' א, ורבינו בחיי פרשת וילך עה"פ "אלהי נכר הארץ". האם הם גם כן חוו התגלות?! כן. ומה צריך להיות א"כ היחס לנביאי שקר? האם גם הם חוו התגלות? כי מנסה ה' אתכם. ועיין דרך ה' לרמח"ל על מדרגת נביאי השקר.