הרב אורי שרקי

אחרי מות - יום הכיפורים ופסח

ניסן תשע"א
בפרשתנו נאמר שאין להיכנס אל הקודש בלי שילוח שעיר לעזאזל, אפילו עבור איש המעלה כאהרן הכהן. בכך מובלט היטב הקשר בין הקדושה לבין המוסר. ללא כפרת העוונות תחילה לא יוכל האדם לזכות לדבקות בבורא. כל זה נכון בחודש תשרי שבו יום הכפורים משמש הקדמה הכרחית לחג הסוכות. אך בחודש ניסן שבו נגלה החסד העליון של הקדוש ברוך הוא על ישראל, עם ישראל ניגש אל הקרבת הפסח גם ללא טיפול מקדים בכפרת העוונות אלא בהכנת השה בלבד, המורה על התעלות מטומאת מצרים בדרך אהבה בלבד. הכנת השה נעשתה בעשור לחודש הראשון על ידי כל בית אב המשתווה לכהן גדול ביום הכפורים בעשור לחודש השביעי. קריאתנו בתורה בפרשת יום הכפורים דוקא בשבת הגדול באה לחבר את כוח הסגולה הבלתי תלוי בשום תנאי שהתגלתה בחודש ניסן יחד עם קדושת הבחירה שאנו זוכים לה בחודש תשרי ולהביאנו לגאולה שלימה.