הרב אורי שרקי

וירא - מוסר ומקורו

מרחשון תשע"ב
"מעשים אשר לא ייעשו עשית עמדי". טענתו של אבימלך נגד אברהם אבינו היא שהתנהגותו של אברהם אינה עומדת במבחן הדרך ארץ. יש להניח אם כן שאנשי גרר, בניגוד ליושבי מצרים, היו "גדורים בדרך ארץ" ושעל כן לא היה מקום לחששותיו של אברהם אבינו. אך מאחר ואברהם אינו עונה לו, מבין אבימלך שיש לאברהם משהו ללמד אותו בעניין זה. לכן הוא שוב שואל: "מה ראית כי עשית את הדבר הזה?" והתשובה: "כי אמרתי רק אין יראת א-לוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי". פירש המלבי"ם שראה אברהם שאמנם קיימים גדרי נימוסין בגרר, אך ללא כל זיקה לרצון ה', בלי לייחס את המוסר למקורו הנבדל, כי אם לצו הקטגורי של התבונה, כדרכו של הפילוסוף עמנואל קנט. אברהם לימד שאם אין המוסר מחוזק על ידי יראת ה', אין אפשרות לעמוד במלחמה כשהיצר גובר, בפרט מול יופייה של שרה. ניסח זאת מרן הרב קוק זצ"ל באימרה קצרה: "המוסר לא יעמוד ללא מקורו". נראה שדווקא משום הצורך ללמד את אבימלך את ההזדקקות אל דבר ה', מזדמן לאברהם להתפלל על ריפויו של אבימלך, להרגילו לפנות אל בורא העולם ולא אל התבונה האנושית בלבד.