הרב אורי שרקי

חזרה בתשובה בעשרת ימי תשובה

סיכום השיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
על עשרת ימי תשובה נאמר: "דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב" (ישעיה נה ו). הכתוב הזה בא ללמד אותנו, שמצב העולם - הוא כזה באותם הימים, שנוח לו לאדם לחזור בתשובה, יותר מאשר בכל ימות השנה. כביכול באותה שעה, ההוויה כולה - הקוסמוס כולו, חוזר בתשובה. ולכן נמצא במספר מחזורים הביטוי, הלכאורה מתמיה, "נהגו לעשות תשובה - בעשרת ימי תשובה". כביכול יש פה רק מנהג. זאת משום שאנחנו רק מצטרפים אל התשובה הכללית, שממלא נעשית בעולם.

לפי זה באמת יש להבין שהתשובה, היא מהלך של ההוויה כולה. נאמר בפרקי דר' אליעזר (פר' ג) וגם בבראשית רבה (א ד), "תשובה קדמה לעולם". אם נקח ברצינות את דברי חז"ל אלה, נבין שהתשובה איננה איזה מן תיקון 'בדיעבד' של חטאים. התשובה היא - תנועה של 'לכתחילה'. כל ההוויה כולה חוזרת בתשובה. כפי שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה: "כל מצות שבתורה …אם עבר אדם על אחת מהן… כשיעשה תשובה… חייב להתודות…" (פ"א הל"א). אין מצווה בתורה לחזור בתשובה. אלא יש מצווה כיצד עושים את זה. אבל עצם תנועת התשובה, מובנת כדבר המתחייב מעצמו - המובן מאליו. לכן אין צורך לומר לאדם 'שוב'.

בעצם הדברים מחוברים אל כל השקפת עולמה של יהדות, בדבר מהות העולם. העולם הוא 'עולם נברא'. עצם האמונה הזו - עצם האמירה הזו, שהעולם נברא, זה מניח שהעולם בא ממקור חיצוני לו, וכל מי שמכיר שהוא נברא, באופן טבעי שואף לשוב אל מקורו. לכן דווקא הצדיקים הגמורים יש להם נטייה טבעית לחזור בתשובה אל מקורם, גם ללא חטא. אדרבא, מי שחטא, ושכלו השתבש עליו, הוא כבר איננו מכיר בכך שהוא נברא, ייתכן שדוקא על ידי כך, לא יוכל לחזור בתשובה. החידוש של התורה בענין מצוות התשובה היה, שאפילו מי שחטא יכול לחזור בתשובה. מה שאין כן מי שלא חטא שהדבר הזה מובן מאליו, שהרי הוא שב תמיד מבחינת הזהות שלו אל הא-לוה.

כמו כן גם נוכל עכשיו להבין, שהחזרה בתשובה איננה תלויה דווקא לאדם, אם נאמר שכל ההוויה כולה חוזרת בתשובה, הרי שאנחנו נפגוש את התופעה של התשובה בכל המציאות כולה. אנחנו נראה אותה גם בזה, שהאדם שב אל בריאותו, וגם במחזורי הטבע, כאשר כל התהליך הביולוגי מזקיק חלקי הבריאה אחד אל השני, והכל שב מאחד אל השני. כמו כן במסלולי הכוכבים והגלקסיות נוכל לראות שמה, תנועה גדולה ואדירה של תשובה. וכביכול נוכל אפילו לומר שהקב"ה חוזר בתשובה אל עצמו, במידה מסוימת.

אם כן, יש להתבונן גם במחזורי העונות. עונת הסתיו יותר מכל העונות שבשנה - היא המורה לנו שהכל בלה, הכל שב אל מקורו. לכן נח כל כך לאדם, לשוב בתשובה בתקופה הזו. לכן נאמר "דרשו ה' בהמצאו" - כשהוא מצוי לכם והוא מראה לכם אפילו דרך סדרי הטבע שהכל שב אל מקורו. וישראל גם הם, העומדים במרכז המעגל של התשובה העולמית, גם דרך תשובתם הפרטית - על חטאיהם של כל אחד ואחד, וגם דרך תשובתנו אל אדמתנו - כשאנחנו מתקנים את חטא גלותנו שהוא היציאה היותר גדולה שיכולה להיות לאומה מחוץ לעצמה, כאשר האומה שבה אל א-להיה, אל ארצה ואל עמה, כך גם היחיד נח לו באותה תקופה לשוב אל ה' וירחמהו ואל א-להינו כי ירבה לסלוח (ישעיה נה ז).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)