הרב אורי שרקי

יום העצמאות - הלל חזקיהו

"שבת בשבתו", אייר תשע"ג
התקנה להודות בהלל כשנגאלים (פסחים קיז, א וברש"י ד"ה על גאולתן), הותקנה על ידי משה אהרון ומרים אחרי קריעת ים סוף (שמו"ר כג על 'ויאמרו לאמר').

חזקיהו מלך תחת מנדט אשורי, והיה מעלה מס. כשהפסיק לשלם מס, בא סנחריב וצר על ירושלים. היתה מגפה באויב, ויהודה חזרה לעצמאותה. אמר לו ישעיהו שצריך לומר הלל: 'זמרו לו כי גאות עשה' ולא אמר. ובגלל זה לא נעשה משיח (סנהדרין צד, א). מדוע לא רצה לומר הלל, ולקיים את תקנת משה? ומדוע נפסל בשל כך מלהיות המשיח?

המשיח הוא המתקן את כל קלקולי העולם. החטא הראשון היה עץ הדעת, והשני הכפירה בטובה (רש"י בראשית ג, יב). החטא השני תמיד יותר חמור, כך שהעיקר הוא כפיות טובה, ועיקר התיקון הוא הכרת הטובה. זו החומרה של מעשהו של חזקיהו.

המבחן של האמונה הוא אם להלל דווקא כשיש מקום לחשוב שאין להלל. בימינו מצאנו שני סוגי כפירה: הכפירה החילונית אומרת שהפלמ"ח הקים את המדינה ולא הקב"ה. הכפירה הדתית תאמר שבוודאי זה לא הקב"ה אלא הפלמ"ח.... לגבי סברתו של חזקיהו, מצאנו שלש סברות לאי-אמירתו את ההלל: דתית, שמאלנית ולאומית.

א. דתית – חזקיהו חשב שקבלת עצמאות איננה בעלת ערך דתי. זה פוליטיקה, זה לא 'תורה'. חזקיהו העביר בימיו את כל תקציבי החקלאות לישיבות. כל הארץ הייתה שמיר ושית, כי נעץ חרב בביהמ"ד כדי שילמדו כולם תורה. אין בעולמו אלא תורה, לא לאומיות.

ב. שמאלנית – בברכות (י, א) כתוב שחזקיהו עושה חשבונות שמיים ולא חשבונות האדם. לפי זה נראה שכשקם בבוקר וראה מתחת לחלונו 185000 גופות, הוא ידע שכשמעשי ידי ה' טובעים בים המלאכים אינם אומרים שירה. אמנם גנאי הוא לישראל שלא אמרו שירה עד שלא עברו את הים (סנהדרין צד, א). אבל הוא עושה חשבונות שמיא...

ג. לאומית – בימי חזקיהו סנחריב החריב את מלכות ישראל, ואיך אפשר לומר הלל כשגירשו כל כך הרבה יהודים מבתיהם?

התלמוד מספר שכשלא רצה חזקיהו לומר הלל מישהו אחר אמר במקומו – הארץ, דכתיב 'מכנף הארץ זמירות שמענו'. הארץ היינו – עמי הארץ. גם אם המנהיג לא אומר שירה, אבל הארץ אומרת שירה.

זכות גדולה נפלה בחלקנו, המשבחים בהלל בלילה וביום (עיין מאמר 'כליל התקדש חג' באתרי), להיות אותה הארץ שאומרת שירה. אנו מתקנים את חטא אדם הראשון באמירתנו שירה והלל ביום העצמאות.