"נקי יהיה לביתו..."

י"ג באלול תשס"ו

שאלה 1:

בפרשת כי תצא מצווים אנו "נקי יהיה לביתו..." ובפסוק השני באותה פרשייה "לא יחבל רחיים ורכב". מה הקשר בין הציוויים שהרי שני הפסוקים מצויים בפרשיה אחת? ועוד אם התורה רוצה לצוות לכל אדם, ולא לחתן דווקא, לא למשכן רחיים ורכב היה צריך להיות כתוב "לא תחבל" ולא "לא יחבל". האם עבודת הריחיים היתה חלק מעבודת הכוחות שאינם לוחמים?  (כמו שאנו מוצאים שהעבידו שבויי המלחמה במגילת איכה "בחורים טחון נשאו" ושמשון בשבי הפלישתים).

תשובה 1:

לשון נקיה הרומזת שלא יזניח חיי אישות.


שאלה 2:

האבן עזרא אומר כי זוהי דעת המכחישים. כיצד א"כ ניתן לקבלה?

תשובה 2:

המכחישים פירשוה להלכה למעשה ולא רצו לקבל את ההלכה הלומדת מפסוק זה את האיסור למשכן כלי של אוכל נפש. מה שאין כן מה שאמרתי שהוא על דרך האסוציאציה וגם ההערה המוסרית.


שאלה 3:

הרמב"ם ממקם את ההלכה של נקי יהיה לביתו בהלכות מלכים ובהלכה זו הוא פוטר את החתן מלספק את צרכי האוכל של הצבא. האם אין זה יותר הגיוני לפרש את הפסוק כפטור מהכנת האוכל לצבא מה גם שבתורה הלכות אלו מצויות בין הלכות מלחמה?

תשובה 3:

שבעים פנים לתורה, כשם שיש שבעים פנים לתודעה.


שאלה 4:

מתי אפשר לומר כי הפרוש הוא במסגרת אותם שבעים פנים?

תשובה 4:

בהקדמת אור החיים על התורה אומר שזה כאשר אינו בא לבטל את ההלכה ובא להוסיף יראת שמים.