הרב אורי שרקי

מחלוקות באמונות ודעות

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה"
רבות הן המחלוקות באמונות ובדעות. לפעמים המחלוקת, עם כל חריפותה, איננה מחלוקת באמת, אלא שינוי סגנון, התלוי באופיים ובבית גידולם של בעלי השיטות. ומה שנראה כחומה בצורה בין שתי המחנות אינו אלא "ריב שפתים":

"בענייני הדעות והאמונות, שיסודתם הם בדברים רוחניים ומופשטים, מזדמן הדבר יותר מבכל מחלוקת ששני בעלי ריב, שהם כפי המבט החיצוני רחוקים מאד זה מזה, הם באמת אומרים שניהם דבר אחד. וכל עיקר המחלוקת, שלפעמים נראה אותה בוערת עד לב השמים, אינה כי אם ריב שפתיים מפני שלא יבין איש שפת רעהו." (אורות האמונה, עמ' 63)

אבל לפעמים המחלוקת עמוקה יותר ומקורה בכך שרעיון מסויים הינו אצל אחד הצדדים הבסיס לאמונה וליראת שמים, ואילו אצל האחד אין האמונה בנויה על אותו רעיון, כך שיהיה גם ניתן להשמיטו. לדוגמה, יש מי שאצלו אמונת בריאת העולם קשורה בקשר הדוק עם שלילת תורת האבולוציה, ונראה לו שאם נודה באבולוציה שללנו את אמונת הבריאה, ואילו לאדם אחר אין העניינים קשורים זה בזה:

"בבסיס האמונות תלוי הכל באיכות השילוב של המחשבה, איך חלקיה הם תלויים זה בזה, שבהם רב מאד השינוי בין אדם לחברו, ויותר מזה בין דור לדור. לפעמים נמצא שעל ידי איזה הגיון ביסוד רעיוני אחד, לאדם אחד נופל אצלו בניין שלם של מוסר ורגשי קודש, ולחברו אין הדבר נוגע כלל לבניינו הרוחני שנשמתו מתקיימת בו." (שם)

ולא עוד אלא יתכן אפילו שמה שהוא אצל האחד שורש הכפירה הוא אצל השני בסיס האמונה:

"ולפעמים גם על ידי הרעיון הזה עצמו, שהאחד שוקע ויורד על ידו, חבירו הרי הוא מתעלה ומתרומם." (שם)