תל אביב - התרבות הישראלית או עיר ללא תכלית?

דיון בין הרב ותומר שרון

ראש יהודי, אדר ב' תשע"והקלטת וידאו