חילונות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אדר ב' תשע"אהקלטת וידאו