הרב אורי שרקי

ארכאולוגיה

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ז' בטבת תשס"ב
עקב שיבושים וטעויות במאמר בעלון הקודם, מובא המאמר המתוקן השבוע. מדע הארכאולוגיה קידם מאוד, במהלך השנים האחרונות, את ידיעתנו את ימי הקדם של האנושות.

נשפך אור רב על ימי התנ"ך, ודמויותיהם של קדושינו מתקרבות אל הדמיון. אלא שלפעמים גילויים חדשים אלה עשויים להעלות שאלות בתחום האמונה הטהורה. למשל, חשיפת חוקי בבל העתיקים של המלך חמורבי, הכוללים דינים הקרובים לתורה, נוצלה על ידי האפיקורסים לשם פקפוק באמונת תורה מן השמים. אמנם עבור מעמקי התורה, אין כאן קושיה כלל, אלא אדרבה, הדגשת הידוע כבר. וכך מבאר רבנו זצ"ל:

"כשבאה האשרולוגיא (=חקר כתבי היתדות) לעולם, ונקפה את הלבבות, בדמיונים שמצאה, לפי השערותיה הפורחות באוויר, בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות בדעות במוסר ובמעשים. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט, וכי אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוהים, נביאים, וגדולי הרוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיו"ב, וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם אף על פי שלא הוכרה פעולתם כפעולתו הגדולה של 'איתן האזרחי' אברהם אבינו ע"ה, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותיהם מהשפעותיהם, והלא הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה." (אדר היקר עמ' מב)

ובכלל, יש לראות בכך גם מגמה אלוהית חינוכית לכתחילה:

"ובעניין דימוי המעשים הלא כבר מימות הרמב"ם, ולפניו בדברי חז"ל, מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם, כי טבעו ונטייתו היא צריכה להתעלות על פי ההדרכה האלוהית, ש"לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות" על כן כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה מצאו מקום באומה ובעולם אם רק היה להם יסוד מוסרי, והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית." (שם)

ולמעלה מזה ניתן לראות גם כוונה מטפיזית:

"ובהשקפה יותר בהירה, הוא היסוד הנאמן לההכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק טבע האדם, באופן ש"זה ספר תולדות אדם" הוא כלל כל התורה כולה." (שם)