הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - לצאת מהפרספקטיבה המצומצמת (פרק י"א)

כסלו תשע"חהקלטת וידאו