הרב אורי שרקי

איוב - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חלצפות בשיעורים:

פרק א' - אופטימיות בספר קהלת, 2 דקות.
פרק ג' - מימד הזמן, 3 דקות.
פרק ה' - הסבל האנושי, 3 דקות.
פרק ז' - איך יתכן שהצדיק חוטא?, 3 דקות.
פרק ט' - אטימות לדברי המסכן, 3 דקות.
פרק י"א - לצאת מהפרספקטיבה המצומצמת, 3 דקות.