"הוכח תוכיח את עמיתך"

י"ג בטבת תשס"ז

שאלה:

שאלה על הפסוק המפורסם "הוכח תוכיח את עמיתך". ברור לי שאם בן אדם אלים או חוצפן מותר להעיר לו, אבל השאלה האם מותר ואף חובה להעיר לבן אדם על היחסים שבין אדם לבורא עולם.

תשובה:

מצוות תוכחה היא על כל עבירה, ובלבד שתהיה נשמעת לאותו אדם. המקור הוא דבריו של רבי עקיבא: "תמהני אם יש בדור מי שיודע להוכיח".