כיסוי ראש - דעת הר"י משאש זצ"ל

ט' בשבט תשס"ז, כ' בשבט תש"עשאלה 1:

קיבלתי לאחרונה תשובה של הרב יוסף משאש, מתוך "אוצר המכתבים – הרב יוסף משאש זצ"ל", הוצאת אוצרות המגרב - מכון בני יששכר, ירושלים, תשמ"ח, תשובה מס': אלף תתפד ,חלק ג' עמ' ריא.

על פי התשובה, אין חיוב היום לנשים נשואות לכסות את ראשן, היות וראש גלוי כבר לא נחשב כבזוי.

האם התשובה היא הלכה למעשה ליהדות מרוקו, שאפשר לסמוך עליה?


תשובה 1:

אין לסמוך הלכה למעשה, אבל יש ללמד זכות על פיה על כמה רבניות שהקלו בזה.שאלה 2:

הרב ענה לשאלה לגבי כיסוי ראש שאין ללמוד הלכה למעשה מדעתו של הגר"י משאש זצ"ל למרות שגם הרה"ג משה מלכה הסכים לדעה זו (והשיב משה הנד"מ סי' לד). אפשר לדעת למה אי אפשר ללמוד הלכה למעשה? מי/מה קובע (או איך קובעים) הלכה למעשה?


תשובה 2:

יש קושי בסיסי בדעה המקילה והוא שאין דעה זו מבחינה בין מה שהוא משום ערוה, כגון לעניין קריאת שמע, לבין מה שהוא משום "דת יהודית". אך בודאי שאפשר לסמוך עליה בשעת הדחק. גם הטענה שחובת הכיסוי היא רק כשהיא בושה להיות גלויה צריכה ראיה חזקה.