הרב אורי שרקי

המשימות של עם ישראל

שיעור לחניכי תנועת הנוער עזרא בליל הושענא רבה תשפ"אהקלטת וידאו