פרי צדיק על הריגת משיח בן יוסף

כ"ו בשבט תשס"ז

שאלה:

רבי צדוק הכהן מלובלין כותב: "...התגלות הישועה על ידה אחר שכבר סבלנו וכדאיתא בשם הצדיקים שעניין מלחמת גוג ומגוג והריגת משיח בן יוסף כבר עבר עלינו..." (פרי צדיק, ספר בראשית, פרשת ויגש, סוף אות א ). כלומר הפרי צדיק אומר שמלחמת גוג ומגוג והריגת משיח בן יוסף כבר עבר עלינו מכוון שכבר סבלנו. כזכור הפרי צדיק חי לפני 107 שנים הרבה לפני השואה הנוראה. מהי דעתו של הרב על אמירה זו של הפרי צדיק?

תשובה:

כוונתו לפרעות ת"ח-ת"ט והריגת רבי שמשון מאוסטרופוליא. המציאות הראתה שעברנו קשה מזה.