Rav Oury Cherki

La Paracha Nitsavim

Canal Shofar, Eloul 5782Video