הרב אורי שרקי

בהעלתך - הדלקת נרות המנורה

סיון תשע"א
"לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך! שלך גדול משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות" (רש"י). אמנם מובן שהיה לו לאהרון צער על שלא השתתף בחנוכת המשכן, אך במה מהוה הדלקת הנרות דבר גדול מקרבנות הנשיאים? ונראה לומר שהדבר המיוחד בנרות הוא הנס שהיה מתרחש בנר המערבי שלא היה כבה כל היום כולו, שעליו אמרו חז"ל שהוא "עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל". אם כן שונה הנס הזה במהותו מכל הניסים שהיו במקדש, משום שהוא פירסם את שם ה' בעולם כולו, בעוד ששאר הניסים נגעו לישראל בלבד. התכונה האוניברסלית היא כשרונם של בני שבט לוי דווקא, משום שאין להם חלק ונחלה בארץ ישראל, והם משום כך שייכים יותר לרוחניות המופשטת, שהיא יותר שייכת לכשרונם הרוחני של אומות העולם, לעומת הכשרון העילאי של הקדושה בארציות, של נוחלי הארץ. אמנם מעלה גדולה היא לנחול את הארץ, אך דווקא מפני עוצמת הקדושה הארצישראלית, מתקשים אומות העולם לינוק ממנה, ונותר שבט לוי היסוד המחבר אותם לשכינה השורה בישראל.