הרב אורי שרקי

מצה זו

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", אביב תשס"א
המפגש בין הלאומיות לבין התוכן האלהי העליון התרחש בכל חברה אנושית בדור מן הדורות. אלא שמפגש זה הינו יצירת כלאיים שגם אם תחזיק מעמד זמן רב, סופה שיתגלו בה בקיעים ואף תתפרק למרכיביה הראשוניים. וזאת משום שנישאר לעולם בזיכרון הלאומי אותו עידן בו חיתה האומה ללא אותו תוכן עליון. כך שניתן לצייר זהות לאומית עצמאית, ללא אסמכתא של קודש. כך הוא גורלם של כל העמים. אלא שבאומה הישראלית, אין כל אפשרות להעלות על הדעת את אותו הניתוק, אם הפרדת הדת מין האומה, משום שלידת הזהות הלאומית חפפה מבחינה היסטורית את גילוי השכינה באומה, כך שאין בזיכרון הלאומי כל זכר לעידן בו חיתה האומה ללא אלוהים.

את הרעיון הגדול הזה מבאר הרב זצ"ל במשל נאה (מאמרי ראי"ה, עמ' 159-160):

"מגרגירי אבקי הזנה מקמח ומסולת" - כלומר מהתקבצות הנפשות הפרטיות שאינן מחוברות בחיבור חברתי-לאומי (כפי שהיה מצב בני ישראל בשעת השיעבוד), "בהתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם, יבוא הבצק" - כלומר הזהות הלאומית שהיא כדמות בצק המחבר את הפרטים זה לזה. "זה החומר אשר יובא באש" - כלומר לידי גיבוש פרופיל אנושי חדש. "והיה ללחם, היסוד המזין, הממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת" - ונוצרת האפשרות להשפיע תוכן מיוחד לתרבות האנושית בכללה.

"ככה היה מצב ישראל בהיותו בלוע בעבדות מצרים, באין תורה, באפס נשמת חיים שיש בה לשד לאחד על גרגרי הנפשות המפורדות, להעשות כולו מוצק אחד בעל כוח, ליתן חיים ותנועה לגוי עומד לנס עמים, העתיד לא רק להחיות את עצמו לעולמים, אלא גם ליתן חיי עולם לכל האנושיות כולה במשך הדורות מהחל עד כלה באחרית הימים.

וכוח חיים אדירים זה הוצק ביסודו, באותה השעה הנצחית הגדולה, בשעה שנגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם.

שטף החיים העליונים ממי-הבריכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לו דוגמא, איחד בפעם אחת את הגרגרים הגוייתיים והנפשיים והפכם למוצק גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי, שהוא מקור מחית עולם לעדי עד."

באותה שעה של הווצרות הבצק הלאומי, בשעת גאולת מצרים, הופיע עלינו אלוהינו, ולא נתן לבצקו להחמיץ, לא התיר להיסטוריה הישראלית להתחולל מבלעדיו, ומיד "נאפה" הבצק הישראלי, כך שלעולם לא יצלח בידם של החפצים להחמיצו, כלומר להפריד את ישראל מהתורה:

"ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם; והגאולה בלבת-אשה העמידה את בצקת העם בצביונו הנצחי ורוממותו מעל לכל שינויים ותמורות."