הרב אורי שרקי

למה לקרא לתורה שירה? - מתוך הקדמת הנצי"ב מוולוז'ין לפירושו על התורה

חלק א'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בתשרי תשפ"גוידאו