הרב אורי שרקי

עקב - הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל, מתוך הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, י"ז באב תשפ"גוידאו