שאלות על שיעורים בענייני תקופתנו

י"ב באייר תשס"ז

שאלה:

א. בשיעור "תקופתנו מהי?" הרב מזכיר את ביטול שיעבוד המלכויות שכבר התקיים בזמננו. כ"פ גם הרמב"ם. אולם בהקדמתו לפרק חלק הוא מגדיר באופן מדויק את המושג הנ"ל, כגון: השלמה עם כל האומות, ועוד, וזה לכאורה עוד לא הגיע.

ב. בשיעור הנ"ל הרב הציג בפשטות טענה שבגאולה מפסיקים להזכיר את פרשה שלישית של ק"ש גם בבוקר. מדוע? והרי המרכיב המרכזי של הפרשה הוא הציצית, ולא הגאולה.

ג. כמו כן נטען שהמשיח אינו דמות רבנית. אמנם הרב הוכיח שהמשיח דמות פוליטית, אולם ברמב"ם נפסק שהוא משיב לב ישראל לאביהם שבשמים, בונה בית המקדש ועוד.


תשובה:

א. ברור שלהרמב"ם בעקבות הגאולה מתרחשים ארועים רבים שהזכרת חלקם. אך עצם הגאולה הוא השבת המלכות כפי שכתב גם בהקדמת חלק ("ימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל"), ובהלכות מלכים יב, ב.

ב. החיוב לומר פרשה שלישית של ק"ש הוא כדי לקיים את המצוה להזכיר את יציאת מצרים, חיוב הפוקע לדעת רבי אלעזר בן עזריה עם ימות המשיח. אין חיוב להזכיר את הציצית בכל יום. עיין בסוגיה בסוף פרק ראשון של ברכות.

ג. המשיח הוא מלך. כך תיארו אותו הרמב"ם וחז"ל. מאחר והוא נאמן לתורה ולרבנים, הוא מבצע מדיניות בהתאם.