איסור גילוח בחול המעוד וימי העומר

ט"ז, י"ח באייר תשס"ז, כ"ה בשבט תש"ע, ט"ז בניסן תשע"אשאלה 1

לפני שאשאל את שאלתי רוצה אני לציין שאין אני חלילה חולק על מרן או שאר הפוסקים ואני משתדל לקיים את אשר הורו ואם מובן מדבריי אחרת אז מראש מבקש אני סליחה מכבוד הרב ממרן ושאר הפוסקים ומתורתנו הקדושה.

א. בהלכות חול המועד סימן תקלא סעיף ב' כתוב אין מגלחין במועד אפילו אם גילח קודם המועד. כתבו המפרשים כדי שיהיה זהיר לגלח ערב הרגל. בסעיף א' כתוב שמצווה לגלח בערב יום טוב כתבו המפרשים שלא יכנס למועד כשהוא מנוול.

השאלה הנשאלת היא מדוע אנו גם לא מסתפרים בחול המועד (לא על ידי אומן) הרי נראה שאין חשיב ניוול בתספורת כי אין דרך האדם להסתפר כל יום או אחת לשבוע מה שאין כן בגילוח שזה חשיב ניוול. ובנוסף אם מצווה להתגלח בערב יום טוב כדי שלא נכנס למועד בניוול למה לא מתגלחים לכבוד שבת חול המועד וחג שני כאן כן מותר להכנס לשבת וחג שני בניוול. כמובן באופן עצמאי ולא על ידי אומן.

ב. בדינים הנוהגים בימי העומר סימן תצג סעיף ב' כתוב נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר וכו' השאלה הנשאלת היא מדוע אנו מחמירים על מרן במה שהוא רק מנהג. נראה שמרן כתב שנוהגים שלא להסתפר ולא כתב שלא להתגלח, כי לא להסתפר עד ל"ג בעומר הוא צער אבל לא כזה נורא אבל לא להתגלח עד ל"ג בעומר הוא כבר צער גדול מדיי לכן נראה שמרן לא החמיר עד כדי כך.

ויודע אני את מעלות הזקן ועדיף לו לאדם שלא יגלח את זקנו אבל כבר בתקופת מרן גילחו את זקנם כפי שהוא מציין בהלכות אבלות סימן שצ דיני גילוח וסריקה באבל סימן א' אבל אסור לגלח שערו אחד שער ראשו ואחד שער זקנו וכו'

ושוב מבקש אני סליחה ומחילה אם שאלתי נשמעת חלילה כחולק על דברי חכמים עפר אני לרגליהם ואין זו כוונתי בשאלה.

תשובה 1

סתם גילוח בלכה הוא גילוח הראש, מה שאנו מכנים תספורת. אמנם אין רגילים להסתפר כל שבוע, אבל בכל זאת גזרו בחוה"מ, שמא מי שבכר זקוק להסתפר מפני הניוול, יתרשל. דעת ר"ת שמי שהתגלח בערב החג יכול להתגלח גם בערב החג השני, וכן דעת הרב משה פיינשטיין, וראוי לסמוך עליו בשעת הדחק.

לא נראה שהיה מנהג ברור בימי מרן לגבי גילוח הזקן מכיון שהיה הדבר נדיר. ומנהג העולם היום הגיוני ביותר, כי הוא דרך אבלות.שאלה 2

נהגתי בשנים האחרונות להתגלח ולהסתפר רק בערב שבועות. האם יכול אני לחזור למנהגנו כספרדים ולעשות זאת כבר מיום ל"ד לעומר? (ולפחות לקצר הזקן שמפריע).

תשובה 2

רק עם התרת נדרים.שאלה 3

לדאבוני נאלצתי לעבוד במהלך חוה"מ סוכות וכאשר הגעתי לעבודה לא מגולח המפקד שלי שאל אותי מדוע אני לא מגולח. השבתי כי איני מגולח עקב חוה"מ אך הוא הביע תמיהה על כך ושאל אותי: הרי איסור גילוח מעיד על אבלות, אז מדוע דווקא בחג של שמחה נוהגים מנהגי אבלות? ולבושתי לא היתה לי תשובה סבירה ומניחה את הדעת להשיב לו. (מה שידוע לי זה שלא מתגלחים מאחר ולא רצו חכמים שאנשים ישאירו למועד את עיסוקיהם השונים כתספורת ולכן אסרו). על כן, אבקש מכבוד הרב, להסביר מדוע אנו נוהגים מנהג שכביכול נראה כמנהג אבלות בחג?

תשובה 3

דעת ר"ת היא שאם גילח ערב חג מותר לו לגלח גם במועד. ודעת ר" פיינשטיין לסמוך על זה לכתחילה ושאר הפוסקים בשעת הדחק, כגון לראיון עבודה או שידוכין. מלבד זאת יש יחס הדוק בין דיני אבלות לבין חול המועד שכן יש בשניהם שביתה משטף החיים הרגילים, והלכות שניהם באותה מסכת.שאלה 4

האם יש חיוב הלכתי שלא להתגלח בימי העומר, או שמא זהו מנהג בלבד?

תשובה 4

זה חיוב הלכתי במקומות שבהם פשט המנהג.