הנצי"ב מוואלוז'ין, רב קוק ולימודי חול

ב' באב תשס"ז

שאלה:

מובא בשם הנצי"ב: "לזכרון. מה שהזהירני וציוה עלי מר אבא הגאון זצלה"ה הכ"מ (הנצי"ב) קודם פטירתו. על דבר שמסר נפשו על ענין ישיבה דוואלוז'ין, שלא להכניס לתוכה שום לימוד חול. ולסיבה זו נסגרה הישיבה ומזה נחלה בחוליו אשר לא עמד ממנה. וציוה עלי באזהרה שלא להסכים לענין זה בשום אופן בלא שום הוראת היתר בעולם. ואמר שהקב"ה רמז כל זה בתורה: נאמר "להבדיל בין הקודש ובין החול", היינו שכל עניני החול המתערבים בקודש בלא הבדל, לא די שאין ענייני למודי חול מקבלים קדושה, אלא אף זו שענייני למודי קודש מתקלקלים מהם. על כן לא ירע לך בני מה שהענין הזה גרם לי לצאת מן העולם ולהסגיר את הישיבה, כי כדאי הוא הענין הגדול הזה למסור נפשו עליו. (דברים שאמר מרן הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל לבנו הגר"ח ברלין זצ"ל קודם פטירתו. "ילקוט דעת תורה"-בסוף קונטרס "עקבתא דמשיחא" למרן הגר"א וסרמן הי"ד, עמ' 43.)

האם בזה חלק נחרצות הראי"ה זצ"ל על הנצי"ב? מדוע?


תשובה:

לא נראה שהראי"ה חלק בזה על הנצי"ב שאין מקום ללימודי חול בישיבה, מטעמו של גורם חוץ, כגון הממשלה הרוסית. אבל בתור החלטה פנימית של בית המדרש, להוסיף לימוד זה או אחר לצורך ההתגדלות בתורה, על זה לא דובר. יש לציין שבנו הרצי"ה זצ"ל התנגד ללימודי חול בישיבה.