תפילה בתנ"ך, תפילת אנשים שאינם נביאים

ה' בכסלו, כ"ח באדר ב' תשס"ח, כ"ח בתשרי, א' באדר תשס"ט, כ"ח באב תש"ע, ה' בתשרי תשע"אשאלה 1:

במצב שבו יש נביא האם גם אנשים שהם לא נביאים יכולים להתפלל ומה קורה כשיש בקשות אישיות ולא רוצים להטריח את הנביא או שהנביא לא זמין וזה דחוף?

תשובה 1:

הנביא משפיע על סביבתו, ומכוחו יכולים גם אחרים להתפלל.שאלה 2:

הרב בשיעוריו על ספר הכוזרי אמר כמה פעמים שרק נביאים יכולים להתפלל ושאנו מתפללים בשביל ה"פולקלור", שתפילתנו יבשה ומעט נרטבת רק מכך שהנביאים הם אלו שחיברו את התפילה. בכל זאת הדבר הפוך לחלוטין מדעת החסידות. אומנם אין לי תשובה להוכחת הרב שבכל התנ"ך רק נביאים נכתב עליהם שהתפללו (חוץ משניים: המלך חזקיה ו?), אבל מה עם ה"חיבור", ה"קשר" בנינו לבין אבינו שבשמים? האם אין מקום להתבודדות ולשפיכת שיחה לפני השם?

תשובה 2:

החסידות היא תמיד על רקע של יהדות. ר"ן מברסלב דיבר ביער אל מי שהתפלל אליו בביהכנ"ס.שאלה 3:

בדיסק בנושא התפילה, אמרת שרק הנביאים התפללו. דבר זה לא מובן בדברי הרמב"ם בהלכות תפילה פרק א [אם היה רגיל, מרבה בתחינה ובקשה; ואם היה ערל שפתיים, מדבר כפי יוכלו ובכל עת שירצה. וכן מניין התפילות, כל אחד ואחד כפי יכולתו - יש שמתפלל פעם אחת ביום, ויש שמתפלל פעמים הרבה. והכול היו מתפללים נוכח המקדש, בכל מקום שיהיה. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו, עד עזרא.] .

הרמב"ם מדייק בדבריו ואומר "כל אחד כפי יכולתו... וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו עד עזרא", משמע מדבריו שכל אחד התפלל ואכן והוא לא מזכיר נביאים אלא כל אחד

ועוד בספר מלכים א פרק ח פסוק מב, שלמה המלך אומר להקב"ה שעם ישראל יתפללו לפני הבית הזה.

תשובה 3:

לדעת רש"י ורמב"ן תפילה דרבנן. גם לפי הרמב"ם יש לומר ש"יכולתו" כוללת את מידת ספיגתו את רוח הנבואה. דברי שלמה בנויים על זה שרוח הנבואה מצוי באומה. על כל פנים, מה שאמרתי הוא שבפועל כל פעם שצויין אדם ספציפי שהתפלל, מדובר בנביא.שאלה 4:

לגבי התפילה הרב אמר שהנביא יודע מה ה' רוצה כי ה' מדבר איתו ולכן הוא יכול להתפלל על דברים ספציפיים. אבל אני שאיני נביא, האם אני יכול להתפלל על דברים ספציפיים שאיני רואה איך הם קשורים לכלל ישראל, כגון שתהיה לי בריכת שחיה, או שאופן כללי תפילות כאלה הם אסורות מכיוון שאינם כלליות? ואם לא נכון להתפלל כך איך מובנת תורתו של רבי נחמן כמו שהועברה אלינו מרבי נתן שאפילו על כפתור שנקרע בחולצה צריך להתפלל?

תשובה 4:

כל הבקשות הפרטיות באות כתוספת על התפילה הכללית המנוסחת על ידי הנביאים. כך שאם אתה מתפלל בנוסח שלהם, רצונך הפרטי מתיישר ומתאים גם לבקשה הכללית. גם ר' נחמן התפלל בבית הכנסת וכשהתבודד פנה לאלוה שאליו התפלל מתוך הסידור.שאלה 5:

בהקדמה לחוברת עיון תפילה כתוב כי לאורך כל התנ"ך, כאשר מציינים שאדם התפלל - מדובר תמיד ללא יוצא מן הכלל על נביא.

רציתי לשאול על חזקיה "ויתפלל חזקיהו לפני ה'" וכן כל שאר הפעמים אשר מופיע "ויתפללו" על עמ"י.

תשובה 5:

חזקיהו היה נביא. כתוב עליו בגמרא שהוא אמר לישעיהו שהוא ראה ברוח הקודש שבניו יהיו רשעים. תפילת ציבור שאני. לכן ציינתי שהדבר אמור כשמציינים את זהותו של המתפלל.שאלה 6:

א"כ למה ה' היה צריך לפשר ביניהם? אם חזקיהו מלך ונביא ברור לכאורה שישעיהו היה צריך לבוא אליו?

תשובה 6:

חזקיה היה נביא באופן מזדמן, וישעיה בקביעות.שאלה 7:

הרב ציין באחד משיעוריו שכאשר מוזכר אדם ספציפי בתנ"ך שהתפלל, הוא נביא. מלבד על חזקיה המלך ואנשי הספינה בספר יונה, עליהם ראיתי כבר תשובות של הרב באתר, רציתי לשאול על עוד ארבעה אנשים אשר לא ראיתי התייחסות של הרב עליהם. על מנשה המלך מצוין שהתפלל, דברי הימים ב', ל"ג, י"ח-י"ט. האם גם מנשה היה נביא? גם נחמיה בספרו (פרק ב' פס' ד') מעיד על עצמו שהתפלל לפני שפנה למלך ארתחשסתא, וכן בעוד מס' מקומות בספרו (פרק א', פסוקים ד', ו', י"א). גם על עזרא מצוין (עזרא, י', א') שהתפלל, האם גם עזרא ונחמיה היו נביאים? גם דניאל (פרק ט', פס' ג', י"ז, כ', כ"א) מעיד על עצמו שהתפלל, ולמיטב זכרוני יש גמרא מפורשת שלא היה נביא.

תשובה 7:

דניאל עזרא נחמיה היו נביאים. לגבי דניאל יש שתי סוגיות סותרות בסנהדרין. וזו גם מחלוקת ראשונים. לכולי עלמא היה בעל רוח הקודש. לגבי מנשה הגמרא מציינת שזה היה יוצא מן הכלל ושהקב"ה חתר חתירה תחת כסא הכבוד לקבל תפילתו. חזקיה היה בעל רוח הקודש, כמפורש בגמרא ברכות.