אירוח גוי בסדר פסח

כ' בניסן תשס"ח

שאלה:

האם מותר לארח גוי בסדר פסח? והכוונה, שהגוי שותף פעיל בכל מהלך הסדר כלומר קורא את כל המגילה, אוכל מצה, מרור, כורך, שותה 4 כוסות, אוכל אפיקומן וכו'...

האם יש הבדל אם מדובר במטפל פיליפיני המטפל ביהודי לבין גוי שחי עם יהודיה (שלמעשה התבוללה)? שני המיקרים חשובים לשאלה כי שניהם קיימים. והשאלה ממש נוגעת בשני מיקרים אמיתיים אצלינו.

האם יש הבדל בין המטפל הפיליפיני בארץ לבין המתבוללת אשר חיה בחו"ל עם הגוי? האם יש החמרה או הידור או מנהג שלא לארח גוי כי אנו אומרים שפוך חמתך, ואנו עוסקים בגאולת אבותינו והוא הרי לא גר צדק? (עניין מזיגת היין יכול להיות בשליטה - אנו נמזוג לגוי ולא הוא לנו).


תשובה:

אין בליל הסדר מגילה אבל יש הגדה. אירוח גוי בשבת מותר אבל ביום טוב (שלא חל בשבת) אסור מעיקר הדין כי גזרו חכמים שמא ירבה לבשל בשבילו. עם כל זה פסק הרמ"א שמותר להוסיף לכתחילה עבור עבדו ושפחתו, ונראה שהוא הדין לפיליפיני. כמו כן המנהג להקל במתלמדים לגיור. במידה ונאלץ אדם לארח גוי ביום טוב שאינו כלול בהנ"ל, יכין את הכול כמו לשבת, כלומר לא יבשל ולא יחמם מים לקפה אלא יקח הכל מהפלטה של שבת, כל זמן שהגוי בבית. כל זה ביום טוב רגיל. בעניין ליל הסדר, בזמן שאוכלים קרבן פסח, הלא מקרא מפורש "כל ערל לא יאכל בו". בזמן הזה שבעוונותינו אין לנו מקדש, אמנם האיסור אינו קיים, אבל רוחו של החג הוא ההיבדלות מהגוים (לעומת חג הסוכות שבו יש התחברות אל צד החיוב של אומות העולם). לכן אם נזדמן הדבר ויש הכרח להזמין גוי, צריך שיהיה ברור למארח שאין לו לחזר אחרי הזמנת הגוי אלא להשתדל למעט בזה ככל האפשר, ובודאי לא לבוא מתוך גישה של אחוות עמים שאין מקומה במעמד קדוש זה המיוחד לאומה הישראלית.

מזיגת היין על ידך היא בעייתית כי כאשר אתה שופך על גבי שארית היין שבכוסו של הגוי אתה הופך גם את היין שבבקבוק לאסור מכוח "ניצוק" ולכן הטוב ביותר הוא שיהיה לו בקבוק בשבילו ושהוא ימזוג לעצמו. גם כוסו הופכת למוקצה ולכן יש לדרוש ממנו לשטוף אותה בעצמו. נראה לי להחמיר שלא יאכל אפיקומן שהוא זכר לקורבן פסח ולהדגיש בכך את ההפרש בין ישראל לעמים.

יש לציין שאסור לספק חדר שינה משותף ליהודיה וגוי.