לימוד נושאי ימות המשיח

כ"ה אייר תשס"ח

שאלה:

רמב"ם הלכות מלכים פרק יב:

"ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן; ולא ישימם עיקר--שאינן מביאין לא לידי אהבה, ולא לידי יראה. וכן לא יחשב הקיצין; אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו."

שאלה: מה אני אמור ללמוד מהלכה זו? האם אין הלכה זו משרתת/מייצגת את הלך המחשבה החרדית בנושאי גאולה וימות המשיח?


תשובה:

לא. כי יש "להאמין בכללות הדבר" כפי מה שביאר הרמב"ם, ויש די והותר בכך להעמיק. הפרטים של תהליך הגאולה הם אלה שאין לעסוק בהם יתר על המידה.