הקודש שבחול

י"ח בתמוז תשס"ח, כ"ה בשבט תשפ"בשאלה 1:

למה הקודש שבחול הוא למעלה מהקודש שבקודש?

תשובה 1:

הקודש בשחול מצוי מראשית הבריאה בעוד שהקודש שבקודש מופיע דרך האדם שנוצר באחרית הבריאה. כמו כן ככל שדבר גנוז יותר האתגר לגלות את שותפותו באחדות האלוהית גדול יותר, ומתקדש שם שמים יותר. עיין אורות הקודש ח"ב הקדש הכללי, פכ"ג.שאלה 2:

משמע מלקוטי מוהר"ן שהקודש שבחול יותר נמוך מהקודש שבקודש, בניגוד למה שאתה מלמד.

בליקוטי מוהר"ן נ"ד כתוב: "...הקדושה, המלובשת בעסקי העולם הזה, הוא בחינת רגלין, והיא קדושה נמוכה, בבחינת (תהלים מ"ט): עוון עקבי יסובני, שהקליפות מסבבין אותה תמיד, ורוצין לינוק מהם, על כן הוא מקום מסוכן. בכן צריך להסתפק רק בהכרחיות. ועוד, מחמת שיש עבודה גבוהה מזו, שהוא קדושה גבוהה ממנה, וצריך לעבוד השם יתברך באותן העבודות והקדושות הגבוהות מזה".

איך זה מסתדר?

תשובה 2:

א. זה מסתדר מאוד ששני אנשים יגידו דברים שונים.

ב. מה שאני מלמד בעניין הוא דעתו של הרב קוק.

ג. מצד האמת אין כאן כל סתירה. רבי נחמן מדבר על הניצוץ של הקודש הרגיל המצוי בחול, שנפל לשם, והרב קוק מדבר על הקדושה שבטבע, שאינה נפולה אלא מצויה בו מלכתחילה.