הרב אורי שרקי

קריאת שמע - הפרשה השניה (ידיעון יעקב, אב תשס"ח)

ידיעון יעקב, אב תשס"ח
הבדל מהותי קיים בין פרשה ראשונה של קריאת שמע שפגשנו בפרשת ואתחנן לבית פרשה שניה, המופיעה בפרשתנו. בראשונה, המוטיבציה לאהבת ה' היא עצם ההכרה ביחודו: "ה' אחד...ואהבת" אהבה שאין בה בקשת תועלת, שלא על מנת לקבל פרס. בשניה, יש כדאיות: "אם שמוע תשמעו... לאהבה... ונתתי מטר ארצכם". ללמדך שעבודת ה' של האדם היא כסולם שיסודותיו נטועים בטבע הראשוני של האדם, ומתחשב בחולשתו ובדרישתו לקבל פרס. רק אחרי שהחינוך מצליח "שלא לשמה", ניתן לעלות אל השלב העליון של עבודת ה' "לשמה".