שליחת אליעזר לרבקה

י"ח בכסלו תשס"ט


שאלה:

בסוף פרשת וירא מביא רש"י את דברי חז"ל לענין לידת רבקה שנודעה לאברהם. ובפרשת חיי שרה מובא באריכות כל עניין מציאתה של רבקה ע"י אליעזר וכדברי חז"ל "גדולה שיחתן של עבדי אבות וכו'". השאלה היא אם נודע לאברהם בפירוש מי היא הכלה מדוע לא שלח את אליעזר בצורה מפורשת להביא את רבקה? בשלמא יצחק - עולה תמימה. אברהם - מבוגר. אך אליעזר יכל ללכת בצורה מדוייקת ללא כל הסימנים וגם אם נאמר את התירוצים המתבקשים שרצה להסתיר זאת מאליעזר שרצה בביתו ליצחק או שלבן ינסה להחליף כמו שעשה ליעקב, למה אין שום התייחסות במפרשים? (לפחות לפי מה שאני ראיתי).


תשובה:

הוא רצה שתתברר התאמתה של רבקה בדרכי המוסר והטבע ולא במיסטיקה.