תרומה לתלמוד תורה

ב' בתמוז תשס"טשאלה:

האם מי שקבל על עצמו לתרום סכום כסף לתלמוד תורה מסוים וכעת רוצה לתרום לתלמוד תורה אחר, רשאי לעשות זאת?

תשובה:

צדיך התרת נדרים.